Návrh zápisu z valné hromady – Plzeň 17.1 2015

1. Program valné hromady:

Program valné hromady ČASS byl navržen a schválen v následující podobě:

 • Seznámení s programem valné hromady a jeho schválení
 • Hodnocení jednotlivých závodů pořádaných v ČR v roce 2014
 • Projednání a schválení zprávy o hospodaření a majetku ČASS za rok 2014
 • Volba představenstva ČASS pro rok 2015
 • Schválení výkonného výboru ČASS pro rok 2015
 • Stanovení hlavních směrů činnosti ČASS pro příští období
 • Stanovení předběžných termínů závodů na rok 2015
 • Schválení stanov ČASS a názvu ČASS.
 • Návrh a schválení jednotlivých položek rozpočtu ČASS pro rok 2015
 • Usnesení valné hromady
 • Diskuze

Pro schválení programu valné hromady: 20
Proti schválení: 0
Hlasování se zdrželo: 2

Program valné hromady byl schválen

 2. Hodnocení jednotlivých závodů pořádaných v ČR v roce 2014

Organizátoři závodů dostali prostor k hodnocení vlastních závodů s následnou diskuzí ostatních zúčastněných. Závody hodnotili: Miroslav Bartoš (Prachatice), Jiří Trávníček (Polička), Ondra Sudek (Plzeň), Pavel Holec (Praha). Havlíčkův Brod svého zástupce na valnou hromadu neposlal. Z diskuze pak vyplynuly následující body:

Prachatické závody mají své místo v kalendáři českého poháru tak jak jsou, i přes nemožnost uspořádat závod H2H, malý kopec a nízkorozpočtovou organizaci
Polčiští organizátoři by rádi zlepšili propagaci závodů (PR). Pomoc nabídl Dan Syrový a Josef Štefka, na které se mohou organizátoři obrátit s prosbou o pomoc.
Plzeňští pořadatelé vyslyšeli názor jezdců a pro rok 2015 budou pořádat dva sobotní závody na kopci a jeden slalom v neděli na rovině ve Škoda parku
Bylo konstatováno, že postavené slalomy je možné upravit s ohledem na bezpečnost. Úprava by měla být ale citlivě upravena ve formě posunutí 2-3 kuželů a ne přestavěním celého slalomu. Stavba slalomů zůstala v kompetenci organizátora závodu.
Závody v Havlíčkově Brodě byly jezdci hodnoceny jako jedny z nejlepších. Jejich absence v Českém poháru 2015 bude citelným ochuzením celého seriálu. Valná hromada by se ráda omluvila brodským organizátorům za neúčast jezdců na slavnostním předání cen panem starostou Havlíčkova Brodu
Pražské závody budou dále pořádány na Strahově. Místo konání pražských závodů je historicky spojeno se Strahovem

3. Projednání a schválení zprávy o hospodaření a majetku ČASS za rok 2014

Zprávu o hospodaření ČASS přednesl z pověření pokladníka Tomáše Kodíčka předseda ČASS Petr Janoušek.

Valná hromada schválila zprávu o hospodaření ČASS v následujícím poměru přítomných:

Pro schválení: 21
Proti: 0
Hlasování se zdržel: 1

 4. Volba představenstva ČASS pro rok 2015

Na valné hromadě bylo navrženo představenstvo v následujícím složení:

Varianta 1:
Předseda: Michal Šubrt
První místopředseda a pokladník: Petr Janoušek
Druhý místopředseda: Ondra Sudek

V této variantě Petr Janoušek kandidaturu na prvního místopředsedu a pokladníka nepřijal.

Varianta 2:
Předseda: Michal Šubrt
První místopředseda a pokladník: Tomáš Kodíček
Druhý místopředseda: Ondra Sudek

Varianta 3:
Předseda: Petr Janoušek
První místopředseda a pokladník: Tomáš Kodíček
Druhý místopředseda: Josef Štefka

Pro nepřítomnost Tomáše Kodíčka na valné hromadě nebylo možné ověřit, zda je ochoten kandidovat na pozici prvního místopředsedy a pokladníka ve složení představenstva ve variantě č.2. Z tohoto důvodu se rozhodla valná hromada hlasovat nejprve o kandidátech na post předsedy ČASS.

Navrženi byli:

Michal Šubrt a Petr Janoušek.

Pro zvolení Michala Šubrta předsedou ČASS bylo: 11
Proti zvolení Michala Šubrta předsedou ČASS bylo: 10
Hlasování se zdržel: 1

Kandidát nebyl zvolen

Pro zvolení Petra Janouška předsedou ČASS bylo: 10
Proti zvolení Petra Janouška předsedou ČASS bylo: 11
Hlasování se zdržel: 1

Kandidát nebyl zvolen

Valná hromada rozhodla o opakování hlasování o obou kandidátech, ale hlasování dopadlo stejně. Další kandidát kandidaturu na předsedu ČASS nepřijal. Valná hromada se usnesla, že představenstvo ČASS bude voleno na nové valné hromadě, která se uskuteční nejpozději v květnu 2015, jako součást prachatických závodů. Do té doby vedením ČASS bylo pověřeno stávající představenstvo ČASS ve složení:

Předseda: Petr Janoušek
První místopředseda a pokladník: Tomáš Kodíček
Druhý místopředseda: Josef Štefka

Pro toto usnesení bylo: 20
Proti usnesení: 0
Hlasování se zdržel: 2

5. Schválení výkonného výboru ČASS pro rok 2015

Byli navrženi a schváleni následující členi výkonného výboru, kteří doplní představenstvo ČASS:

Prachatice: Miroslav Bartoš
Praha: Pavel Holec
Havlíčkův Brod: Petr Novotný
Polička: Jiří Trávníček
Plzeň: Ondra Sudek
Brno: Tomáš Fiala
Administrátor webu: bude doplněn

Pro schválení výkonného výboru: 17
Proti: 0
Hlasování se zdržel: 5

6. Stanovení hlavních směrů činnosti ČASS pro příští období

 • Administraci webu převezme Daniel Jaroš
 • Výrobu a administraci profilu ČASS na facebooku zajistí Robin Smejkal
 • Vedení průběžného pořadí Českého poháru 2015– Petr Janoušek
 • Zasílání výsledků ze závodů do ISSA – Petr Janoušek
 • Zasílání krátké zprávy do rádia BEAT, rubrika menšinové sporty – Dan Syrový
 • Psaní reportů ze závodů – Machal Šubrt
 • Sledování dění v ISSA a informování ostatních na webu ČASS – Petr Janoušek
 • Úprava pravidel pro pořádání závodů v ČR s ohledem na novou revizi pravidel ISSA – Petr Janoušek
 • Zajištění pohárů a diplomů pro jezdce ČP 2015 – Jiří Trávníček
 • Starost o vlajky ČASS (uskladnění, dovoz, stavba, složení a kontrola úplnosti balení na závodech) – Jiří Trávníček
 • Starost o displeje ČASS (uskladnění, dovoz, stavba, složení a kontrola úplnosti balení na závodech) – Josef Štefka
 • Pomoc pro města při vyplňování žádostí o granty – Milan Matouš
 • Dokončení metodiky – Jiří Trávníček (Petr Janoušek zašle metodiku v rozpracovanosti)
 • Marketing, PR – Dan Syrový
 • Příjmové doklady organizátorům za odvod členských příspěvků ze závodů do ČASS budou vydávány pokladníkem
 • Začlenění mistrovských závodů do hodnocení ČP. O bodu bylo hlasováno. Pro návrh se vyslovilo 8 přítomných, proti návrhu 8, hlasování se zdrželo 5. Návrh nebyl přijat

7. Stanovení předběžných termínů závodů na rok 2015

Prachatice – květen 2015, Basic – termín bude upřesněn
Polička – 8-9.8 2015, Prime, Mistrovství ČR
Plzeň – 22-23.8 2015, Main
Praha – v případě podpory hl. m. Prahy – 3-4.10 2015, Basic (po dohodě Prime)

8. Schválení stanov ČASS a názvu ČASS

Byly předneseny změny ve stanovách, které uvádějí stanovy v soulad s legislativou a novým občanským zákoníkem.

Pro schválení změn ve stanovách: 21
Proti schválení změn: 0
Hlasování se zdržel:1

Změny ve stanovách byly schváleny.

9. Návrh a schválení jednotlivých položek rozpočtu ČASS pro rok 2015

Byla stanovena a odsouhlasena následující pravidla pro platbu členských poplatků:
Členský poplatek do asociace je 200,- Kč pro člena od 18 let věku (rok narození 1997 a dříve). Poplatek bude uhrazen nejpozději do 30.4. 2015. Po tomto termínu bude výše členského poplatku navýšena o 200,- Kč na 400,- Kč. Uhrazením poplatku získá člen právo hlasovat na valné hromadě. Člen ČASS, který vstoupí do asociace v průběhu sezóny 2015 a splňuje podmínku zletilosti, bude hradit členský poplatek ve výši 200,- Kč (bez navýšení po 30.4. 2015)

Členi ČASS narození v roce 1998 a později neplatí žádný členský poplatek. Právo hlasovat na valné hromadě (s ohledem na stanovy ČASS) nemají.
Pořadatelé závodů pořádaných pod hlavičkou ČASS budou odvádět členská poplatek ze závodu ve výši 100,- Kč za každého jezdce uvedeného ve výsledkových listinách dospělých (muži+ženy) a 50,- Kč za každého jezdce uvedeného ve výsledkových listinách juniorských a dětských kategorií. Jedná se především o pohárové a mistrovské závody, ale i o závody požádané organizátorem, který požádá o záštitu ČASS (Český pohár, Mistrovství České republiky, Mistrovství Evropy (v případě pořádání v ČR), Mistrovství světa (v případě pořádání v ČR) a závody pod záštitou ČASS). Výsledkové listiny budou zveřejněny na webu www.sk8slalom.cz do 14 dnů od skončení závodu. Poplatek musí být odveden do 30 dnů od skončení příslušného závodu. V případě prodlení bude poplatek navýšen o 10% ze základní částky za každý započatý měsíc prodlení.

Poplatek do ČASS bude zahrnut do startovného – nebudou se vybírat 2 částky. Výše startovného bude prezentována včetně tohoto poplatku.

Valná hromada schválila výběr členských poplatků v poměru:
Pro schválení: 14
Proti: 2
Hlasování se zdržel: 6

 • Valná hromada schválila/neschválila následující výdaje:
  Investice do zlepšení webu ve výši 10 až 40 tisíc korun – Pro schválení bodu: 10, Proti schválení: 4, Hlasování se zdrželo: 7 – Bod nebyl schválen
 • Příspěvek z pokladny ČASS na pořádání závodu v nové lokalitě (městě) ve výši do 10 tisíc korun. Konkrétní výdej v konkrétní výši bude podléhat schválení výkonného výboru. – Pro schválení bodu: 17, Proti schválení: 0, Hlasování se zdrželo: 5 – Bod byl schválen
 • Nákup pohárů a diplomů do celkové částky 5,5 tisíce korun. – Pro schválení bodu: 14, Proti schválení: 6, Hlasování se zdrželo: 2 – Bod byl schválen
 • Nákup lahví šampusu a výrobu pamětního diplomu za 100 započítaných slalomů do světového žebříčku do celkové výše max. 5 tisíc: – Pro schválení bodu: 13, Proti schválení: 1, Hlasování se zdrželo: 8 – Bod byl schválen
 • Doplnění podstavce a štítků na putovní pohár ČASS: – Pro schválení bodu: 17, Proti schválení: 0, Hlasování se zdrželo: 5 – Bod byl schválen
 • Doplnění displejů o časomíru s vizí sestavit komplet, který by byl na zaplachtovaném vozíku a který by obsahoval rozjezdové rampy, časomíru, displeje, vlajky. Petr Janoušek zjistí cenu za nákup kompletu časomíry Trackmate, Josef Štefka předloží návrh na odkup jeho časomíry asociací. Výkonný výbor rozhodne, zda, jakou a za jakých podmínek kopí časomíru. – Pro schválení bodu: 17, Proti schválení: 0, Hlasování se zdrželo: 5 – Bod byl schválen

10. Usnesení valné hromady

Valná hromada se usnesla, že:

 • představenstvo ČASS bude voleno na nadcházející valné hromadě konané nejpozději v průběhu prachatických závodů v květnu 2015. Do té doby zůstává předsedou zapsaného spolku ČASS Ing. Petr Janoušek, bytem V Horkách 1654/16, Praha 4, prvním místopředsedou Josef Štefka a druhým místopředsedou a pokladníkem Tomáš Kodíček
 • členské poplatky budou vybírány dle bodu č. 9 tohoto zápisu z valné hromady
 • rozpočet pro rok 2015 bude dopřesněn v rámci Skype konference výkonného výboru

11 komentářů u „Návrh zápisu z valné hromady – Plzeň 17.1 2015“

 1. Do komentářů k návrhu zápisu z valné hromady je možné napsat připomínky k zápisu, popřípadě body, na které jsem zapomněl. Tyto body budou následně do zápisu dopsány. Nejzazší termín pro připomínky je neděle 8.2 2015. Od pondělí 9.2 2015 bude zápis považován za schválený.

 2. Přiznám se, že jsem čekal nějaké komentáře k proběhlé Valné Hromadě a ani 10 dní po zveřejnění zápisu tady nic není. To znamená, že jsem asi sám komu se její průběh zdál poměrně „nestandardní“ Tak tedy začnu.
  Celou cestu z Plzně a vlastně po celou neděli jsem promýšlel komentář k VH, který jsem chtěl pověsit na web. Bylo to hodně čerstvé, tak jsem to celé v úterý přepsal a později vymazal úplně. Stejně mi to nedá, a tak tady je třetí verze. Pokusím se už stručně.
  Jako dosavadní představenstvo z posledních let (Janoušek, Kodíček, Štefka) jsme se myslím snažili udržovat objektivní chod ČASS po oficiální stránce. Například zápisy ze Skypů Výkonného výboru (VV), Valné hromady (VH), i články na webu sk8slalom.cz,tak aby byli všichni dostatečně informováni. Pokud se někomu nelíbily některé počiny mohl prostřednictvím zástupce svého města ve VV přednést svoje výhrady a ty mohly být na této „výkonné“ úrovni vyřešeny. V mnoha případech jsme k tomu vyzývali. Konkrétně v případě webu Martin Kulhavý neustále nabádal k posílání fotek nebo videí, ať se tam něco děje. Nikdo se však za několik let neozval a nesnažil se ničím pomoci, kromě několika foto seriálů z některých závodů. Vždy jsme všechny návrhy a programy jednání VV nebo VH zveřejnili s předstihem, tak aby jednotliví zástupci mohli všechno konzultovat ve svém městě a na jednání pak prezentovali „společný“ názor. Brali jsme to vždy jako férové a kamarádské jednání. Program poslední VH byl zveřejněn k připomínkování v říjnu 2014, tj. 3 měsíce před jejím konáním a každý mohl své připomínky doplnit. Dva dny před VH doplnila Polička dalších 9 bodů programu. (Já jsem o nich třeba dozvěděl až po příjezdu na VH). Účastníci z Poličky si také přivezli plnou moc k hlasování od dvou dalších členů ČASS a až přímo před hlasováním o představenstvu navrhli jeho nové složení. Navržený předseda Michal Šubrt byl údajně dotázán jestli s kandidaturou souhlasí 5 minut před začátkem VH. To jsou stručná fakta, která sice nejsou ničím proti stanovám ČASS ale podle mého po všech stránkách popírají dosavadní „kamarádský“ způsob vedení Asociace. Opakované hlasování pak dopadlo v obou případech patem, kdy ani jeden z navrhovaných předsedů nedostal nadpoloviční většinu hlasů. Za těchto podmínek nemůže dosavadní představenstvo vést Asociaci bez podpory většiny členů. Uskuteční se proto další Valná hromada k jeho zvolení. Myslím, že stačilo předem zveřejnit návrh se jmény nového představenstva a jejich vize a plány do budoucna. Určitě by došlo k diskuzi a jsem přesvědčen, že by došlo i ke zvolení představenstva, které by mělo podporu většiny.
  V žádném případě nejsem proti zavádění novinek nebo jiného způsobu vedení ČASS. Měli jsme ale za hlavní a nejdůležitější vést ji kupředu a objektivně s přihlédnutím k odlišným podmínkám jednotlivých měst.
  Neodpustím si také připomenout, že web sk8slalom.cz jsem založil ještě před vznikem samotné Asociace a do dnešního dne, tedy za 8 let za něj ČASS (tím pádem ani jediný člen prostřednictvím svých příspěvků) nezaplatili jedinou korunu. Jeho první verzi dělal zdarma Petr Klein, druhou současnou Martin Kulhavý také zdarma. Doménu a webhosting platím stále sám. Kolik to stálo času dalších, kteří se na něm podílejí se nedá spočítat. Pokud tedy někdo chce dělat vše jinak a lépe ať to prosím udělá také zdarma a ne z našich společných peněz Asociace. Stejná situace je i s návrhem na placené členy představenstva. Pokud chce někdo dělat lépe pro budoucnost slalomu, ať představí svoje plány a potom po předvedené práci se pojďme bavit o finančním ohodnocení. Začít se změnami vyprázdněním nevelké pokladny za marketingovou studii a novou grafiku webu není správná cesta. Ať po utracení všech peněz nemusíme pouze konstatovat, že náš slalom marketingově stejně nikoho nezajímá. Byť bych mu to ze srdce přál!

  Jinak se ze zápisu z VH dá vyčíst vše podstatné. Další VH k volbě představenstva bude zřejmě svolána v nejbližší době do Prahy. Bude teď také záležet na názorech dalších členů ČASS, kteří se VH nezúčastnili nebo i ostatních, kteří jezdí na závody a politikou se nezajímají. Podle společného názoru by se měla ubírat další činnost Asociace, tak aby nedošlo k rozdělení již tak malé základny členů nebo i pořadatelských měst. Máme k němu totiž pěkně nakročeno.

  P.S. Celou dobu nevím kam bych to nacpal, až jsem málem zapomněl.
  DÍKY MOC Robinu Smejkalovi za vytvoření oficiální stránky na FcB. Snad druhý den, co to slíbil už to běželo.
  Že by Robin na Hrad!?

 3. Moc díky Pepo za shrnutí situace na VH. Az je mi z toho mdle : – (

 4. Také moc děkuji Pepo , napsal jsi to tak , jak to cítim i já.Zejména navržení změny a kandidátů, “ udajně 5 min. “ před volbou , je minimalně nestandartní.Ještě více mne překvapuje , že nějaká část chce radikalní změnu – puč, ale nedodá svého bojovníka, udajně nemají na vykonávání funkce čas.Potom nevím ,co si mám myslet, jde opravdu o realizaci změn ve prospěch celé skate obce?

 5. Polička zdraví všechny skejťáky.

  Rád bych za SK8 Slalom Polička také něco k Plzni a VH. Nejdříve zmíním závody, které proběhly v režii Plzeňáků a byly perfektní, ZIMNÍ a v netradičním prostředí. Jen bych vypíchnul, že závody byly hlavně jednoduché a tedy organizačně nenáročné, což je jasná ukázka toho, že klidně „kdykoliv a kdekoliv.“

  Dále bych se zaměřil na VH. Za nás si myslíme, že asociace potřebuje změnu. Jezdím na VH ČASSu již několikátým rokem a bylo mnoho podmětů k tomu, co by se mohlo změnit. Většina těchto požadavků sice byla vyslechnuta, ale výsledek se nedostavil. Pár řešených věcí od roku 2011 přikládám:
  – podpora mladých jezdců !
  – doklady pro závodníky za startovné (teď v Plzni jsme se dozvěděli, že alespoň za odvody ČASSu není problém. V historii jsme návrhy na řešení této věci předkládali)
  – Metodika tréninků (žádáno na valné hromadě 2012 a v roce 2015 se nám dostal do ruky rozpracovaný dokument od Evy, který asociace obdržela v březnu 2012)
  – podpora menších klubů
  – více závodů a více závodů započítávaných do ČP
  – změna stránek a lepší propagace ČASSu (za pět let jsou na světě vlajky a samolepky)
  a další…

  Na základě stále dokolečka omílaných dotazů a požadavků, bohužel bez odezvy, jsme se uchýlili k návrhu jiného představenstva ČASS. Na rovinu, vše bylo dohodnuto až v Plzni a nebylo to plánováno jako žádný převrat a už vůbec ne dlouho dopředu. Za Poličku říkám, že jsme už prostě nevěděli kudy kam. Je nám jedno, kdo jmenovitě bude ve vedení Čassu, ale chceme nějaké výsledky nebo konstruktivní odpovědi.

  Osobně já nejsem skejťák, ale poličský SK8 mě před několika lety do sebe vcucnul. Viděl jsem v něm adrenalinový sport pro mladé lidi a právě stávající situace mě již pět let děsí, protože to směřuje úplně někam jinam. Jeden ze skejťáků na valné hromadě minulý rok v Brně řekl na náš nápad udělat ještě jedny závody čistě pro děti, že nebude jezdit na závody, kde si může zajezdit jen jeho ratolest.

  Možná koukám moc daleko, vidím to však takhle. Jednoho krásného dne už jezdit nebudete, ale budete rádi, že můžete zajet na závody, kde budou jezdit vaše děti nebo vnoučata, a že alespoň pokecáte s ostatními skejťáky.

  Se zápisem z VH souhlasíme a nemáme výhrady.

  Za SK8 Slalom Polička Jiří Trávníček – předseda

 6. ???
  Má ještě někdo stejný názor jako pan Trávníček?

  Osobně už nebudu odpovídat na 100x zodpovězené otázky… Kdo byl na VH v Brně, tak to tam dost jasně řekl Tomáš Kodíček!

 7. Petře, mohl bys to, pls, pro nás, co nebyli v Brně a rádi by si na danou věc udělali názor, ještě jednou zopakovat?
  Díky moc.

 8. No, že by byly závody v Plzni až tak organizačně jednoduché,
  to si zrovna nemyslím, ale pravdou je že když se chce,
  je dobrá vůle, tak se dá zvládnout ledacos.
  A pak se to třeba jeví jako jedenoduché.

 9. Zápis z valné hromady je k dnešnímu dni schválen v nezměněném rozsahu.

 10. RE Ondra:
  A je to tady, jak dojedu do Plzně tak dostanu do držky 😉 .
  Prostě se nám Poličákům hrozně líbilo že stačil jeden reprák, jeden notebook, jedno místo, pár odhodlaných lidí a je hotovo. My už prostě uvažujeme kam postavíme kamion, co bude k jídlu ráno, v poledne, večer a jestli tam teda bude hrát Metalica nebo ACbleskDC 🙂 . Prostě to pro nás byla skvělá inspirace jak udělat jednodení závody s nižším statusem.
  Díky za to

  TRAVEX

 11. Rád bych poděkoval Daliboru Daňhelovi, Peteru Pletánkovi, Martinu Kulhavému, Honzovi Smolíkovi, Tomáši Fialovi, Vojtovi Kotkovi, Tomáši Maďarovi Zimovi, Tomáši Kodíčkovi, Tomáši Kučerovi, Robertu Thiele, Zdeňkovi Machovi, Petru Kleinovi, Mírovi Bartošovi, Nikole Dóžové, Renatě Škrabalové, Ivo Škrabalovi, Petru Knoblochovi, Romanu Tumovi, Jirkovi Trávníčkovi, Mie Sudkové, Romanu Podlahovi, Ondrovi Sudkovi, Radanu Knoblochovi, Danovi Syrovému, Milanu Matoušovi, Luboši Vázlerovi, Štěpánu Vojtovi, Danu Jarošovi, Martině Thiele a Jakubovi Jirmanovi za uhrazení členského poplatku a zajištění si tak hlasovacího práva pro podzimní valnou hromadu.
  Pro ty, kteří nestihli termín 30.4 2015 pro uhrazení zlevněných členských příspěvků, od 1.5 2015 platí členský příspěvek ve výši 400,-Kč (viz. bod 9 ze zápisu z valné hromady).

  Petr Janoušek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..