Návrh zápisu z valné hromady ze dne 21.1. 2012

Vážení přátelé a sk8tři,

díky všem, kteří dorazili na valnou hromadu. Účast byla vysoká a je vidět, že volba místa byla skvělá. Prachatice prostě táhnou. Rád bych poděkoval Mírovi Bartošovi za zorganizování místa pro konání valné hromady a Josefu Štefkovi za její bezchybné vedení. Níže je uveden návrh zápisu z valné hromady. Vycházel jsem z verze, kterou připravila Andrea Slabá, které tímto také děkuji a vzdávám jí hold. (Škoda, že jsem musel některé pasáže vypustit ;-)). Pozorně si zápis přečtěte a v komentáři níže můžete připsat připomínky k tomuto zápisu. Čas máte do středy 8.2. 2012. Po tomto datu bude zápis doplněn o připomínky a bude považován za schválený.

Petr Janoušek

————————————————————————————————————————–

Valná hromada ČASS
21.1.2012, Prachatice

Přítomno: 13 hlasujících členů + „hosté“

Přítomní hlasující:
Josef Štefka, Petr Janoušek, Martin Kulhavý, Míra Bartoš, Dalibor Daňhel, Tomáš Kodíček, Tomáš Fiala, Tomáš Potůček, Franta Zíka, Robert Thiele, Peter Pletánek, Petr Klein, Jiří Trávníček

Ostatní hosté: neplatící členi

 1. Program valné hromady

– Hodnocení sezóny 2011
– Přednesení a schválení zprávy o hospodaření ČASS
– Členské poplatky pro rok 2012
– Schválení členů výkonného výboru na rok 2012
– Volba nového představenstva (předseda a dva místopředsedové)
– Termíny závodů 2012
– Zpráva o iniciativě Český sport 2011 a hlasování o přihlášce do ČSTV
– Diskuse

Program valné hromady byl schválen

Pro schválení hlasovalo: 13 Proti schválení: 0 Hlasování se zdrželo: 0

 2. Hodnocení sezóny 2011

Josef Štefka v krátkosti zhodnotil sezónu 2011. Apeloval na lepší plánování závodů na sezónu s ohledem na terén v jednotlivých městech. Parametry tratí se oproti předešlé sezóně zhoršily. Zmenšil se počet slalomů pořádaných na kopci. Méně se jezdil giant slalom.

Robert Thiele vyzdvihl aktivitu juniorských oddílu ve srovnání se světem, především pak oddíl Sk8 slalom Polička.

 3. Přednesení a schválení zprávy o hospodaření ČASS

Tomáš Kodíček přednesl zprávu o hospodaření ČASS v roce 2011. Ve své zprávě upozornil na nízký a pozdní výběr členských poplatků. Do kasy ČASS neodvedla příspěvek jezdců ze závodů města Praha a Brno. Odvod pražského příspěvku bude řešen s Pavlem Holcem, odvod brněnského příspěvku pak s Daliborem Daňhelem. Dalibor Daňhel hájil neodvedení poplatku nejednoznačným výkladem dohody o odvedení tohoto poplatku. Rozhodnutí, zda poplatek z brněnských závodů bude uhrazen, či nikoli, bylo ponecháno na rozhodnutí Dalibora Daňhela. Rozhodnutí bude Daliborem provedeno do konce února. Pokud Brno nedoplatí poplatky ze startovného za halové mistrovství Evropy v r. 2011, vrátí asociace Josefu Štefkovi poplatek za mistrovství České republiky v Liberci.

Výsledkovka pro rok 2011, rozvaha pro nevýdělečné organizace, výkaz zisku a ztrát a přiznání k dani z příjmů právnických osob je pro členy výkonného výboru přístupna u pokladníka Tomáše Kodíčka.

Zpráva o hospodaření byla schválena.

Pro schválení hlasovalo: 13 Proti schválení: 0 Hlasování se zdrželo: 0

Bylo schváleno vrácení poplatku jezdců za mistrovství České republiky v Liberci v případě, že Brno neodvede poplatky za halové mistrovství Evropy.

Pro schválení hlasovalo: 12 Proti schválení: 1 Hlasování se zdrželo: 0

4. Členské poplatky pro rok 2012

Byla stanovena a odsouhlasena následující pravidla pro platbu členských poplatků:

– Členský poplatek do asociace je 200,- Kč pro člena od 18 let věku (rok narození 1994 a dříve). Poplatek bude uhrazen nejpozději do 30.4. 2012. Po tomto termínu bude výše členského poplatku navýšena o 200,- Kč na 400,- Kč. Uhrazením poplatku získá člen právo hlasovat na valné hromadě. Člen ČASS, který vstoupí do asociace v průběhu sezóny 2012 a splňuje podmínku zletilosti, bude hradit členský poplatek ve výši 200,- Kč (bez navýšení po 30.4. 2012)

– Členi ČASS narození v roce 1995 a později neplatí žádný členský poplatek. Právo hlasovat na valné hromadě (s ohledem na stanovy ČASS) nemají.

– Pořadatelé závodů pořádaných pod hlavičkou ČASS budou odvádět poplatek ze závodu ve výši 100,-Kč za každého jezdce uvedeného ve výsledkových listinách dospělých (muži+ženy) a 50,- Kč za každého jezdce uvedeného ve výsledkových listinách juniorských a dětských kategorií. Jedná se především o pohárové a mistrovské závody, ale i o závody pořádané organizátorem, který požádá o záštitu ČASS (Český pohár, Mistrovství České republiky, Mistrovství Evropy (v případě pořádání v ČR), Mistrovství světa (v případě pořádání v ČR) a závody pod záštitou ČASS). Výsledkové listiny budou zveřejněny na webu www.sk8slalom.cz (správcem je Martin Kulhavý) do 14 dnů od skončení závodu a zároveň ředitel závodu zašle informační e-mail Tomáši Kodíčkovi s informací o odvedené částce (výsledková listina musí korespondovat s částkou zaslanou na účet). Poplatek musí být odveden do 30 dnů od skončení příslušného závodu. V případě prodlení bude poplatek navýšen o 20% ze základní částky za každý započatý měsíc prodlení.

Poplatek do ČASS bude zahrnut do startovného – nebudou se vybírat 2 částky. Výše startovného bude prezentována včetně tohoto poplatku

Výše členských poplatků, odvodů ze závodů byla schválena.

Pro schválení hlasovalo: 13 Proti schválení: 0 Hlasování se zdrželo: 0

Účetnictví za pořádání závodů lze oficiálně vést přes účet asociace, stejně tak příjem a výdej sponzorských peněz. V případě nutnosti odvodů daně z těchto peněz bude vložená částka krácena ve výši odvedené daně ve prospěch ČASS.

Pro schválení návrhu hlasovalo: 13 Proti schválení: 0 Hlasování se zdrželo: 0

 5. Schválení členů výkonného výboru na rok 2012

Byli navrženi a schváleni níže uvedení členové výkonného výboru:

Prachatice: Miroslav Bartoš
Praha: Tomáš Potůček
Havlíčkův Brod: Petr Novotný
Hradec Králové: Josef Štefka
Polička: Roman Tůma
Brno: Dalibor Daňhel
Plzeň: Ondra Sudek
Administrátor: Martin Kulhavý

Pro schválení členů výkonného výboru: 13 Proti schválení: 0 Hlasování se zdrželo: 0

 6. Volba nového představenstva (předseda a dva místopředsedové)

Po diskuzi kandidaturu na předsedu ČASS přijali:
– Roman Tuma
– Petr Janoušek

Kandidaturu na prvního místopředsedu přijali:
– Dalibor Daňhel
– Josef Štefka

Kandidaturu na druhého místopředsedu a pokladníka přijal:
– Tomáš Kodíček

O každém kandidátovi se hlasovalo zvlášť.

Pro zvolení Romana Tumy předsedou ČASS bylo: 4 Proti zvolení: 7 Hlasování se zdrželo: 2

Roman Tuma nebyl zvolen.

Pro zvolení Petra Janouška předsedou ČASS bylo: 12 Proti zvolení: 0 Hlasování se zdrželo: 1

Petr Janoušek byl zvolen předsedou.

Pro zvolení Dalibora Daňhela 1. místopředsedou ČASS bylo: 4 Proti zvolení: 7 Hlasování se zdrželo: 2

Dalibor Daňhel nebyl zvolen.

Pro zvolení Josefa Štefky 1. místopředsedou ČASS bylo: 7 Proti zvolení: 0 Hlasování se zdrželo: 6

Josef Štefka byl zvolen 1. místopředsedou.

Pro zvolení Tomáše Kodíčka 2. místopředsedou a pokladníkem ČASS bylo: 12 Proti zvolení: 0 Hlasování se zdrželo: 1

Tomáš Kodíček byl zvolen 2. místopředsedou a pokladníkem.

Představenstvo bylo zvoleno ve složení:
Předseda: Petr Janoušek
1. místopředseda: Josef Štefka
2. místopředseda a pokladník: Tomáš Kodíček

 7. Termíny závodů 2012

Prachatice: 12. – 13. 5. – Basic
Praha: 2. – 3. 6. – Prime
Plzeň: druhá půlka července, snaha o termín: 21.- 22. 7. – Basic
Liberec: 4. – 5. 8. – Main kandidát
Polička: 11.- 12. 8. – Prime
Havlíčkův Brod: 8. – 9. 9. (nebo 15.- 16. 9.) – Mistrovství České republiky- Basic
Brno: 6. – 7. 10. (veletrh Sportlife) – Halové mistrovství Evropy – Main kandidát

 8. Zpráva o iniciativě Český sport 2011 a hlasování o přihlášce do ČSTV

Zprávu přednesl Josef Štefka. Miroslav Bartoš se podělil o zkušenosti s ČSTV. Valná hromada hlasovala o tom, zda se má představenstvo a výkonný výbor snažit o vstup do ČSTV.

Pro vstup do ČSTV bylo: 13 Proti: 0 Hlasování se zdržel: 0

Vstup do ČSTV byl valnou hromadou schválen

 9. Diskuse

9.1. Odloučení bodování mistrovských závodů od Českého poháru

Byly předneseny různé návrhy:

– Bodovat Český pohár samostatně a všechny ostatní mistrovské závody nepočítat bodově do Českého poháru
– Český pohár a Mistrovství republiky počítat do Českého poháru a Mezinárodní závody typu ME do Českého poháru nepočítat
– Počítat body ze všech závodů do Českého poháru, včetně Mistrovství České republiky a mistrovství Evropy, popřípadě světa, konané pod záštitou ČASS

 O tomto bodu proběhne diskuze na Skype konferenci výkonného výboru. O návrzích pak proběhne hlasování (v rámci Skype konference)

 9.2. Trenérská metodika

V rámci úvah o vstoupení do ČSTV a pro dokládání některých sponzorských příspěvků od státních organizací je třeba mít vlastní akreditované trenéry. Týká se to především juniorů. Eva Jedličková zajistí a vypracuje základní trenérskou metodiku pro jízdu ve slalomu na skateboardu + zjistí potřebnou legislativu, která se této problematiky týká.

 9.3. Příspěvek na činnost představenstva ČASS

Valná hromada odhlasovala, že ČASS přispěje na některé provozní náklady spojené s činností v představenstvu. Výše příspěvku bude schválena dodatečně hlasováním výkonného výboru na Skype konferenci.

Pro přispění hlasovalo: 12 Proti: 1 Hlasování se zdržel: 0

31 komentářů u „Návrh zápisu z valné hromady ze dne 21.1. 2012“

 1. Paráda Petře a Andreo !!!
  Děkuju za chválu v úvodu, ale nerad bych se dotkl aktivních oddílových kolegů a tedy upřesňuji že těch pár pořadatelských úkonů zajišťoval náš Prachatický oddíl 🙂
  Taktéž za Prachatický oddíl tímto děkuji všem za účast. Vážíme si toho, že jste nám dali šanci na konání valné hromady v Prachaticích a že jste mnozí dorazili z dálek vskutku nemalých. 🙂

 2. Skvělá práce.
  Děkuju všem za konstruktivní přístup a vůli k všeobecné shodě. Teď už pár „drobností“ a sezona může začít…….

 3. DObře vy 🙂 já už dávám dohromady tu metodiku.. dyžtak mi dejte vědět, kdyby to nějak chvátalo..zatím si s tím tak pohrávám..
  mějte se fajnově, nezamrzněte..
  skol
  E.

 4. Ahoj Evi. Na metodiku se už moc těším… Až něco málo budeš mít, tak mi to určitě pošly… (napsal jsem „y“, protože jsi ženská, ale moc se mi tam nelíbí :-))
  Ostatním děkuji za kladné ohlasy. Ještě vyčkám na další a pak zápis bude schválen…

  Rád bych požádal členy výkonného výboru, na které nemám Skype kontakt, aby si Skype zřídili a poslali mi svoje přezdívky (na petr.janousek@sk8slalom.cz)… a to co nejrychleji…
  Jmenovitě se jedná o:
  Petra Novotného, Ondru Sudka a Tomáše Kodíčka
  Díky.

 5. „ženy pošly“ by bylo správně, ale to by zase nebylo dobře.

 6. Když já ti chtěl udělat radost… A rozkazovat s měkkým? To by ses mi vysmála… 🙂 😉

 7. Tak to uz je tady skoro Chatsex 🙂

  Tak dám ty závodní ceský terminy na svetový kalendár, ok ?
  Nebo se neco zmnenilo?

  Prachatice: 12. – 13. 5. – Basic
  Praha: 2. – 3. 6. – Prime
  Plzeň: druhá půlka července, snaha o termín: 21.- 22. 7. – Basic
  Liberec: 4. – 5. 8. – Main kandidát
  Polička: 11.- 12. 8. – Prime
  Havlíčkův Brod: 8. – 9. 9. (nebo 15.- 16. 9.) – Mistrovství České republiky- Basic
  Brno: 6. – 7. 10. (veletrh Sportlife) – Halové mistrovství Evropy – Main kandidát

  http://www.slalomskateboarder.com/slalomranking/mvc.php?action=events.list&year=2012&contextmenu=events.list&contextsubmenu=2012

 8. Nemám informace, že by se něco změnilo… Takže to tam Peter dej… Díky.

 9. ok Presindente a ty jména tich závodu si mám vycucat z prstú??? 🙂 je Prachatice,Praha,Plzen atd. Czech Cup #1 az #n nebo ne???
  Prosim o pomoc, nebo tam dám místo jmen Závodu jenom ty mesta.
  HV a Brno je jasný

 10. Zápis je bezva. Vypadá to ze jsme uz dospeli do Profi organizace.Pepa to delal super a je tak i výborným budoucím 1.místopredsedou. Andrea más od nás vsech velké díky a mela by dostat cenu za „rychlou propisku“. Co se týce metodiky tak si myslím ze by k tomu mohl neco prispet i Standa Nozka co by ucitel sportu. Já jsem o té metodice s Evou taky mluvil a pokud by se moje nápady hodily (delám obcas kurzy skatu pro deti ve Stuttgartu, kde jim k tomu vymýslím napr. ruzné hry) tak se budu taky rád podílet.Do budoucna bych si prál akorát udelat valnou hromadu „Nekuráckou“.
  Je to sice ai jen muj osobní problém ale vzhledem k tomu ze tam v tom kouri sedela napr. celou dobu Terezka Podlahová (co by Juniorka) nacházím dost nesportovní. Treba nejsem s tím názorem sám, tak se k tomu kdyztak muzete taky vyjádrit.

 11. Na VH byla Raduska Podlahová (ne Terezka). pardon za preklep.

 12. @ Peter
  Máš pravdu… Obvolám kluky a seženu názvy těch závodů…

 13. @Ondro, tady pro informaci jak se jmenovali ceský závody v roce 2011, já nevim jaký typ závodu v Plzni plánujete, jestli to budou treba Stará Kolena 2012 a nebo jenom normálni Basic Status a nebude v tý skupine Cesky Pohárek atd.

  Pro vsechny členy výkoného výboru (a to jsou):
  Prachatice: Miroslav Bartoš
  Praha: Tomáš Potůček
  Havlíčkův Brod: Petr Novotný
  Hradec Králové: Josef Štefka
  Polička: Roman Tůma
  Brno: Dalibor Daňhel
  Plzeň: Ondra Sudek

  tady na vzpomíku jak se ceský závodu jmenovali v 2011
  dejde prosim Presidentovi brzo vedet jak se budou vase závody jmenovat a jestli budou v ceský poharku.

  Czech Cup – 1st contest – Prachatice
  Liberec – Czech Championships
  Czech Cup – 2st contest – Prague
  Stará Kolena 2011
  Bloody Bones Contest – Czech Cup – 3rd contest – Havlickuv Brod
  Policka Contest – Czech Cup – 4th contest
  Brno – European Indoor Championships of Slalom Skateboarding 2011

  ale dejte prosim vedet fakt brzo aby se to konecne dalo na ten internacionální kalendár a pak máte odemne klid
  díky moc

 14. Teď píšu z PC, tak se to snad zobrazí,
  v minulém příspěvku se z věty se zobrazil akorát ten otazník.

  Jak pojmenovat závody v Plzni nemám nejmenší tušení,
  tedy pokud se mi je povede zorganizovat,
  zatím se mi nedaří nic konkrétního.
  Nemám žádné noty, podle kterých bych jel,
  to jak jsem to dělal kdysi za komančů,
  je naprosto jinak, vše je jiné.
  Ale nevzdávám to.

  Co se týká kouření,tedy nekouření,
  tak jsem zásadně proti kouření v uzavřených prostorách.
  Ještě druhý den mě z toho bolela hlava.
  Bylo to od těch šesti kuřáků dost nekolegiální,
  jediný kdo po pár cigaretách šel kouřit mimo, byl Vojta.

 15. Super zápis…!!!
  A co se týče celé VALNÉ HROMADY, bylo to suprový, poučný a hodně jsem si z toho vzala! 🙂

  Všem moc děkuji…
  Už se těším na závody a na vás všechny! 🙂

 16. ok, ok, máte pravdu, príste pújdu hulit z Vojtasem

  @Ondra
  a jak by bylo z názvem (kdyz budete mít dobrej kopec)

  „KILL HILL VOLUME 1“ ??? 🙂

  @Raduško
  a co nový prkno od Roberta… uz nastelovaný, uz si trochu testovala? a jak je?

 17. @Plety
  Bohužel ještě není naštelovaný a ještě jsem netrenovala… Ale určitě bude suprový!!! Už se na něj moc těším!

 18. @Raduško , OK rozumím,
  a jestli chces, schovej si na novým prkne trochu místo na novou SGB nálepku, teda jestli ti to TJ Tatran Prachatice dovolí… 😉
  udelal sem nový SlalomGangBang nálepky (moc jich teda neni) a jeden clen mýho týmu (nechci tady presne nekoho jmenovat, je to ale novácek) jí nechce, on mi to i docela drze napsal
  (i kdyz si urcite do dneska myslí ze to napsal slusne, no jo… skusil to aspon…:-) Facit je, ze jako Nácelník to obcas nemás jednoduchý drzet svý ovecky pohromade.
  Tak prestanu psát román, nez mne admin zabije. Tady je ta nálepka (prúmer ma 8 cm), dám jí Davidovi on jí to PT priveze.
  http://www.slalomgangbang.com/images/LOGO_3D.jpg

 19. Hele Plety a co jako znamenají ty šipky… Jako že pár z vás pevně stojí, zatímco ostatním alespoň pevně visí? 🙂 😉

 20. Ale ono to vypadá ze všech stran stejně 🙂 🙂 🙂

 21. Kluci, je to takovej kompas kde to vsechno ukazuje „na centrum“. Tam kam vsichni chceme… 🙂

 22. @Plety
  To bych byla moc ráda kdybych tam měla nálepku SGB!!! Moc děkuji!!! 🙂 Místo je připraveno! 😉 🙂

 23. Prachatice se budou jmenovat stejně, neb mám tradičně první termín.
  Plzni bych navrhoval pro letošek název COMBACK nebo jak se to píše.
  Ondro pořádání závodů se od dřívějška extra neliší.
  1. Pokud nemáš stálej plac, tak uzavírku.
  2. Rozjezdová rampa ( nebo dvě)
  3. Časomíra (někdo ti ji pučí)
  4. Kuželky + křída (máš)
  5. Počítač monitor tiskárnu zapisovatelku(program prezence ti někdo nahraje)
  6. Ozvučení (místní DJ,Zvukař atd)
  7. Několik z odpovědných dobrovolníků na stavění kuželek, který stačí proškolit na místě.
  8. Rezervace dostupného , útulného klubík s hudbou a ozvučením, pro vyhlášení vítězů a následnou megapárty s vítězi a u příležitosti oslav znovupořádání závodů v Plzni. To je ten nejsnazší úkol, neb každej klub-hozpoda stojí o tržbu a pujdou ti jistě na ruku. Generačně blízká a skotačivá živá hudba by též nebyla od věci 😉
  Tedy vše jak za strejch časů, až na ten počítač .-))
  Andrea už partu závodů objela a tak ví jak na to. Navíc sem koukal že i Honza Košťál se angažuje a takováhle parta, to zmáknete levou zadní. Pokud se podíváš na mapu, tak nejzápadnějším slalom městem loňska v CZ jsou jihočeský Prachatice. Plzeň muší bejt 🙂

  PS: pokud by chtěl někdo z jezdců letošního poháru a členů asociace na svůj závodní sk8 samolepku FINAL http://www.final-sk8.cz/?distro&level=zbozi&tree=53&x=1655
  rád ho obdaruji 😉
  Členi „SGB“, za zásluhy o morální výchovu a zdravý vývoj mládeže mohou obdržet dvě :-DD

 24. Děkuji všem za připomínky. Zápis z valné hromady je tímto schválen.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..